Privacy Policy

PRIVACYBELEID VAN ROLLER DERBY GRONINGEN
(See below for English)

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Roller Derby Groningen verwerkt via haar website, en van haar leden. Indien je lid wordt van Roller Derby Groningen, of om een andere reden persoonsgegevens aan Roller Derby Groningen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Roller Derby Groningen, KvK 55773486, Aquamarijnstraat 827, 9743PX Groningen
Het bestuur is bereikbaar via info@rollerderbygroningen.nl

2.Welke gegevens verwerkt Roller Derby Groningen en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 a. Voor- en achternaam, geboortedatum
 b. Adresgegevens
 c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

 2.1 Roller Derby Groningen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 a. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv van 3e instanties (WFTDA), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

b. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Roller Derby Groningen.

 c. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en andere afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst, of tot uiterlijk twee jaar na het indienen van je aanvraag gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Roller Derby Groningen en je te informeren over de ontwikkelingen van Roller Derby Groningen.

3. Bewaartermijnen
Roller Derby Groningen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap, of tot maximaal twee jaar na het indienen van je vraag. Je contracten en facturen worden tot uiterlijk 7 jaar bewaard voor fiscale doeleinden. Aansluitend worden de gegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Roller Derby Groningen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de secretaris van Roller Derby Groningen kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Roller Derby Groningen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de secretaris van het bestuur van Roller Derby Groningen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Roller Derby Groningen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur van Roller Derby Groningen via info@rollerderbygroningen.nl.

5.5 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Roller Derby Groningen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. E-mail berichtgeving (opt-out):
Roller Derby Groningen gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Roller Derby Groningen te sturen. Afmelding voor deze mailings is ten alle tijde mogelijk.

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief en Facebook bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

ROLLER DERBY GRONINGEN PRIVACY POLICY

This privacy policy applies to all personal data processed by Roller Derby Groningen through their website and from their members. When you become a member or provide personal information for any reason you give explicit permission to process your personal data in line with this Privacy Policy. We advise you to read and keep the Privacy Policy for your own administration

1. Responsibility

Responsible for the processing of personal data is the board of:
Roller Derby Groningen, KvK 55773486, Aquamarijnstraat 827, 9743PX Groningen
The board can be reached via info@rollerderbygroningen.nl

2.What information does Roller Derby Groningen process and for what purpose?

2.1 In the context of your membership, the following personal data are processed:

a. First and last name, date of birth
b. Address details
c. Telephone number (s), e-mail address (s), bank account number (s)

2.2 Roller Derby Groningen processes the personal data referred to in 2.1 for the following purposes:

a. Your name, address, telephone number and e-mail address will be used for contact about membership and possible cancellation thereof, registration and deregistration for third parties (WFTDA), for the provision of the information requested by you or for the settlement of the information obtained from you.

b. Your name, address and telephone number is used for sending invitations and information about services and activities of Roller Derby Groningen.

c. Your name and bank account number is used to settle payments of the membership fee and other services purchased

2.3 Your name, e-mail address and telephone number will be used up to two years after your original inquiry or up to two years after the end of the agreement to ask you about your experiences with Roller Derby Groningen and to inform you about the developments of Roller Derby Groningen.

3. Storage periods
Roller Derby Groningen processes and stores your personal data for the duration of your membership up to two years after the end of this membership. Your contracts and invoices will be stored for a maximum of 7 years. Subsequently the data will be destroyed.

4. Security measures and processors
Roller Derby Groningen has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data.

5. Right of inspection, removal and complaints

5.1 You can submit a request to view, receive, change or delete your personal data through the Secretary of Roller Derby Groningen. Roller Derby Groningen will process your request and inform you about this within one month of receipt.

5.2 If you wish to object to the (further) processing of your personal data as referred to in Article 2, you can also contact the Secretary.

5.3 If you have complaints about the way in which Roller Derby Groningen processes your personal data or treats your requests, you can contact the Secretary.

5.4 Any other questions or comments about this Privacy Policy can be directed to the Roller Derby Groningen board via info@rollerderbygroningen.nl.

5.5 You have the right to lodge a complaint with the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens).

6. Email notification (opt-out):
Roller Derby Groningen uses your name and email address to send you her email newsletter with information about activities, services and other interesting information about the membership of Roller Derby Groningen. Cancellation for these mailings is possible at any time.

7. Changes
This Privacy Policy can be changed. The changes will be announced via the newsletter and Facebook. We advise you to regularly view the Privacy Policy.