Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN ROLLER DERBY GRONINGEN

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Roller Derby Groningen verwerkt via haar website, en van haar leden. Indien je lid wordt van Roller Derby Groningen, of om een andere reden persoonsgegevens aan Roller Derby Groningen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Roller Derby Groningen, KvK 55773486, Abel Tasmanplein 119, 9401 AZ Assen
Het bestuur is bereikbaar via info@rollerderbygroningen.nl

2.Welke gegevens verwerkt Roller Derby Groningen en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam, aanhef, geboortedatum, Facebook profiel
  b. Adresgegevens
  c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  d. Aanwezigheid bij training en wedstrijden, voorkeur in team
  e. Door jou ingediende en/of jouw gedragingen betreffende klachten

 2.1 Roller Derby Groningen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Je naam, adres, aanhef, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv van 3e instanties (WFTDA), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Je geboortedatum wordt gebruikt voor het toepassen van het juniorlidmaatschap. Je kan vrijwillig lid worden van onze Facebook groep door het doorgeven van je Facebook profiel.
 2. Je naam, adresgegevens, aanhef en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Roller Derby Groningen.
 3. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en andere afgenomen diensten af te wikkelen.
 4. Je aanwezigheid bij training wordt bijgehouden voor toepassing van pauze- of normaal lidmaatschap en voor de samenstelling van het wedstrijd roster. Als je kiest om mee te spelen in het vrouwen- of mannenteam, wordt die keuze ook geregistreerd. Hiervoor hoef je nooit een bewijs voor je gender of sekse te geven, conform ons huishoudelijk reglement.
 5. Klachten die door jouw worden ingediend, of die jouw gedragingen betreffen, worden via onze klachtenprocedure verwerkt. Het klachtenregister is enkel inzichtelijk voor het bestuur en gegevens omtrent klachten worden na 24 maanden verwijderd.

2.3 Je naam, aanhef, bankrekeningnummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst, of tot uiterlijk twee jaar na het indienen van je aanvraag gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Roller Derby Groningen en je te informeren over de ontwikkelingen van Roller Derby Groningen.

3. Bewaartermijnen
Roller Derby Groningen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap, of tot maximaal twee jaar na het indienen van je vraag. Je contracten en facturen worden tot uiterlijk 7 jaar bewaard voor fiscale doeleinden. Aansluitend worden de gegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Roller Derby Groningen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de secretaris van Roller Derby Groningen kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Roller Derby Groningen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de secretaris van het bestuur van Roller Derby Groningen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Roller Derby Groningen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur van Roller Derby Groningen via info@rollerderbygroningen.nl.

5.5 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Roller Derby Groningen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. E-mail berichtgeving (opt-out):
Roller Derby Groningen gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Roller Derby Groningen te sturen. Afmelding voor deze mailings is ten alle tijde mogelijk.

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief en Facebook bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.